MENU...
Facebook
hexade.com

Strony internetowe dla instytucji zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie.


WCAG 2.0 powstało z myślą o wprowadzeniu ułatwień dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu z urzędowych stron. Szczególnie duży nacisk kładziony jest na dostępność strony z wyłącznym użyciem klawiatury bez stosowania myszki lub dla programów czytających treść strony (np. NVDA). Dlatego w dużej mierze do nowych standardów dostosować się muszą jednostki samorządowe. Ustawa definiuje, które jednostki muszą spełniać wymagania. Należą do nich:

  • Jednostki sektora finansów publicznych (samorządy - miasta, powiaty, gminy)
  • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • Wybrane osoby prawne zależne od jednostek publicznych (np. finansowaniem w wysokości 50% lub posiadaniem połowy akcji)
  • Wybrane organizacje pozarządowe.


Brak upublicznienia oświadczenia o dostępności może wiązać się karami finansowymi. Sięgają one nawet 10 000 zł. Warto więc wcześniej sprawdzić czy nasza instytucja znajduje się na liście, a następnie podjąć niezbędne kroki, aby spełnić wymagania ustawy.

Dokument WCAG 2.0 sam w sobie jest bardzo zwięzły. Zawiera tylko uniwersalne zalecenia, które czasem trudno zastosować bezpośrednio. Dlatego towarzyszą mu dwa szczegółowe dokumenty uzupełniające — Understanding WCAG 2.0 oraz Techniques for WCAG 2.0.

Tak ogromna ilość informacji może być jedną z przyczyn tego, że ogromna większość serwisów nie spełnia nawet minimalnych wymagań tej dokumentacji.